འཚེར་སྤོར་སྟངས།

གནས་སྐབས་སྟོང་པ། མཁོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་ཡོད་ཚེ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རོགས།

About ལས་འབྱེད།

Leave a Reply

Your email address will not be published.