ཤེས་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་གྱི་འགེངས་ཤོག

ཤེས་ཡོན་རོགས་སྐྱོར་གྱི་འགེངས་ཤོག

མཐོ་སློབ་འགྲིམས་བཞིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གཙོས་ཤེས་ཡོན་ཐད་ལ་ཛ་དྲག་གིས་རོགས་སྐྱོར་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་གཤམ་གྱི་འགེངས་ཤོག་སྐོང་དགོས།

འདིར་མནན་ནས་འགེངས་ཤོག་ཕབ་ལེན་བྱོས།

About ལས་འབྱེད།

Leave a Reply

Your email address will not be published.