བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་ཚན་པ།

cover

༄༅། །འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།

བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་པར་འགྲེམས་བྱས།

 

 

 

པར་དབང། མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ལ་ཡོད།

 

ཡིག་ཐོག་ཆོག་མཆན་མེད་པར་དྲ་རྒྱ་སོགས་སུ་ཆ་ཚང་ངམ་ཚན་འགོད་སོགས་མི་རུང། 

 

About ལས་འབྱེད།