ནང་དོན་གསར་བ།

གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྡུས།

གཉན་པོ་གཡུ་རྩེའི་མིང་དོན ། གཉན་པོ། བཙན་ཤེད་ཆེན་པོ། གཡུ་རྩེ། ཆེས་མཐོ་སའི་གངས་ཀྱི་ཡངས་རྩེར་གཡུ་མདོག་ཅན་གྱི་རྫ་རི་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས།

མུ་མཐུད་ཀློག

དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ།

ལྕགས་ཐར་རྒྱལ། 1963ལོའི་ས་ག་ཟླ་བར་མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀ་སྟག་རིག་སྡེ་པར་སྐྱེས་ཤིང་། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ལས་སྡེ་པའི་སློབ་ཆུང་འགྲིམས་ཏེ། 1971ནས་1976ལོའི་བར་གཙོ་བོ་རྒྱ་ཡིག་ལ་སྦྱོང་བ་ལས་བོད་ཡིག་སློབ་པའི་སྐལ་བ་མ་ཐོབ་ན་ཡང་།

མུ་མཐུད་ཀློག

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱུང་རིམ་གྲུབ་འབྲས་བཅས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ནི་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་མ་ཡིན་པར་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ཆེད་དྲང་བདེན་དང༌།༼མས་བརྩེ། འཚེ་བ་མེད་པ། མཛའ་མཐུན་དང་གུ་བཤངས་བཅས་གཉིས་ཕན་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དགོངས་ཡངས་དཀྱེལ་ཆེའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-cBJuURGyQM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>