ནང་དོན་གསར་བ།

༄༅། །ལུང་མདོའམ་(ལུ་ཏུའུ་)རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ།

གྲོ་ཚང་ལྷ་ཁང་ཀོ་ཏ་སྡེ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༣༩༢ལོར་གྲོ་ཚང་དགོན་ལུང་བྲག་དུ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ནས་ཕྱག་བཏབ།ཆོས་རྒྱུད་རིས་མེད་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག