རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས།

མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ནི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེན་པོ་ལྔའི་ལྟེ་བ་ཡིན།།

འཁྱག་རོམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས། ཆུ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས། སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། ཚེ་སྲོག་གི་འབྱུང་ཁུངས། ཤེས་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་བཅས་འབྱུང་ཁུངས་ཆེན་མོ་ལྔའི་ལྟེ་བ་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག