རྒྱ་ནག་ངོ་སྤྲོད།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས།

རྒྱ་ནག་རིམ་པ་དང་པོའི་འཛིན་སྐྱོང་ས་ཁུལ༣༤ཡོད་པའི་ཁོངས།ནང་སོག་དང་ཀོང་ཞི།ཉིན་ཞ།ཤིན་ཅང་།བོད་ལྗོངས་བཅས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྔ་ཡོད་པ་དང་།རང་སྐྱོང་ཁུལ༣༡དང་།རང་སྐྱོང་རྫོང་༡༡༦།མི་རིགས་ཞིང་༡༡༦༠བཅས་ཡོད། ༢༠༠༧ལོར་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྤྱིའི་མི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་༩༠ལྷག་ཟིན་པ་དང་།མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་༦༤ཟིན་ཡོད།

མུ་མཐུད་ཀློག

རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས།

རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁོངས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་།དབྱི་སི་ལམ།ཡེ་ཤུ།ཏའོ་བཅས་ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པ་དང་།དེ་དག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པ་མ་ཟད།རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།ས་ཁུལ་ལ་ལར་ཆོས་ལུགས་ཆུང་ཁག་དམིགས་བསལ་བ་རེ་ཟུང་ཡང་ཡོད།རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་མ་བརྒྱུད་པའི་གྲངས་ཐོ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན།ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་འབོར་དུས་ཕྱུར་གཅིག་ལྷག་ཡོད་པ་དང་།ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཡུལ་བརྒྱད་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ལྷག       ཆོས་ལུགས་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་འབུམ་གསུམ་ལྷག     ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་༣༠༠༠ལྷག་ཙམ་དང་།ཚོགས་སྡེ་དག་གིས་བཙུགས་པའི་ཆོས་ལུགས་སློབ་གཉེར་ཁང་༧༤ཡོད་སྐད།  

མུ་མཐུད་ཀློག