Uncategorized

མཚོ་སྔོན་པོ།

  མཚོ་སྔོན་པོ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་ཤིང་། ཧ་ལམ་སའི་གོ་ལའི་བྱང་གི་འཕྲེད་ཚད་༣༦།༣༢་ནས་༣༧།༡༥ཡི་མཚམས་དང་། ཤར་གྱི་གཞུང་ཚད་༩༩།༣༦་ནས་༡༠༠།༤༧་གྱི་མཚམས་ན་ཡོད། འདིའི་སྲིད་ཀྱི་རིང་སར་སྤྱི་ལེ་༡༡༦དང་། ཞེང་གི་ཆེ་སར་སྤྱི་ལེ་༦༣་མཐའ་འཁོར་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལེ་༣༦༠མཚོ་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་༤༥༧༣ མཐོ་ཚད་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་སྨི་༣༡༩༦ ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཟབ་ཚད་ལ་སྨི་༡༩།༡༥་བཅས་ཡོད། མཚོ་སྙིང་ནས་བྱང་དུ་སྤྱི་ལེ་༡༢་ཀྱིས་ཆོད་པའི་མཚམས་ནི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཟབ་ས་ཡིན་ཞིང་དེའི་ཟབ་ཚད་ལ་སྨི་༢༨།༧ཡོད།

མུ་མཐུད་ཀློག