མདོ་སྨད་སྤྱི་བཤད།

མདོ་སྨད་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་ཉིང་བསྡུས།

མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ནི་བོད་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཐའ་ན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡུལ་དེ་ལ་ཁམས་ཞེས་པ་དང་། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་བསྡོམས་པའི་ཡུལ་བྱིངས་ལ་མདོ་ཁམས་ཞེས་བྱ། དེ་ལ་སྟོད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་སྨད་ཀྱི་ཆ་ལ་མདོ་སྨད་དུ་འདོད། ཁམས་དང་ཨ་མདོ་ཞེས་

མུ་མཐུད་ཀློག