བླ་སྤྲུལ་དང་མཁན་པོ།

ཤིང་བཟའ་པཎྜི་ཏ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

ཤིང་བཟའ་པཎྚི་ཏ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཀྱི་ཆ་རུ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་བྱོན་པའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་པཎྚི་ཏ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་སྟེ། དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ནས། གངས་རི་ར་བས་སྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན། །གསལ་བྱེད་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཁྱོད་ཤར་ཚེ། །རིས་མེད་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཕན་བདེ་དཔྱིད། །ཐུབ་བསྟན་འདབ་བརྒྱ་རབ་བཞད་གཉེན་དུ་གྱུར། །ཞེས་གསུང་བ་ལྟར། ཤིང་བཟའ་པཎྚི་ཏ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་ཡོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༢ ལོར་མདོ་སྨད་ཨ་རིག་ཅེས་པའི་ས་ཆར་ཡབ་མགོན་ཤུལ་ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་དང་ཡུམ་ཨ་རིག་བཟའ་ཚེ་དབང་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང་།

མུ་མཐུད་ཀློག

༸སྐྱབས་མགོན་ཀིརྟི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོག་གི་ཐུན་མོང་བའི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས།

༄༅།། རོང་ཆེན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་༸སྐྱབས་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༸རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བྱང་རྟ་མཆོག་གིས་སྟོང་གསུམ་བསྐོར་བའི་དུས།།དགུང་གཡུ་འབྲུག་གི་ཁ་ནས་གཏམ་སྙན་ཐོས།།ཤར་སྟག་མོའི་བུ་ལ་ཅོད་པཎ་འདོགས།།ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལྟར།

མུ་མཐུད་ཀློག

༧ པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་ཐོག་མའི་མཚན་ལ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་ཞུ་ཞིང་།རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་སྟག་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ༡༩༣༨ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞུན་ཧྭ་རྫོང་ཁོངས་བིས་མདོ་ཤང་གི་ངོ་མཚར་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོར་ས་སྐྱ་འཁོན་གྱི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་བིས་མདོ་དཔོན་ཚང་དུ་

མུ་མཐུད་ཀློག