བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་སྐབས་སོ་སོའི་སྤྱི་འཐུས་རིམ་བྱོན།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼༡༩༦༠།༩།༢-༡༩༦༤།༢།༡༩༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ཨ་ལགས་ཁྲི་རྒན།

༼དགོངས་པ་ཞུས་ཚབ་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།༽

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཁོངས་གུང་ཐང་ཚུལ་ཁྲིམས།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཁྲོ་ཆུ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཟང་།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས། ༼ ༡༩༦༤།༢།༤-༡༩༦༧།༣།༡༧ ༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ལགས་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་ལྷ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀོང་ཚ་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གསུམ་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས། ༼༡༩༦༧།༣།༡༨-༡༩༦༩།༡༡།༢༤༽
༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སེང་གེ།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཨ་ལགས་སྟོང་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བྱང་ཆུབ།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒྲོལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཞི་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས། ༼ ༡༩༦༩།༡༡།༢༥-༡༩༧༢།༡༢།༡༤ ༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཅོ་ནེ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང༌།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་དགའ་བ་དབྱངས་སྒྲོལ།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ལྔ་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༧༢།༡༢།༢༥-༡༩༧༦།༥།༤ ༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།
༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྔ་པ་བདུད་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་འབར་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དྲུག་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༧༦།༥།༥-༡༩༧༩།༩།༡ ༽
༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༢༽ ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་པ་རེབ་གོང་ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བདུན་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས། ༼༡༩༧༩།༩།༢-༡༩༨༢།༩།༡༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆས་པ་ཨ་ལགས་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་རིག་འཛིན།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བརྒྱད་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༨༢།༩།༢-༡༩༨༧།༩།༡ ༽
༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༢༽ མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དགུ་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༨༧།༩།༢-༡༩༨༨།༩།༡ ༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༨༨།༩།༢-༡༩༩༠།༥།༡༡ ༽

༡༽ དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༩༡།༥།༢༩-༡༩༩༦།༥།༢༨ ༽
༡༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་རྨེའུ་མགཽན་པོ་མཚོ།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་མཚེར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཤར་པ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་ཚེ་རིང་དཔལ་སྒྲོན། ༽

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང༌།

༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།

༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒོ་མང་བསྟན་པ།

༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བིས་མདོ་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར།

༡༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐེ་པོ་ཀིརྟི་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༼ ༡༩༩༦།༥།༢༩-༢༠༠༡།༥།༢༨ ༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། ༽ཧོང་གཙང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བླ་བྲང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་རེབ་གོང་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང༌། ༽

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།

༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད།

༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བིས་མདོ་ཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར།

༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ཉིང་ཁུ།

༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་ཆ་སྐལ་ལྡན།༼འདས་ཚབ་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ།༽

༡༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྨེའུ་མགོན་པོ་མཚོ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས། ༼ ༢༠༠༡།༥།༢༩-༢༠༠༦།༥།༢༨ ༽

༡༽ ཐད་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་རོང་བོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་གསར་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས། ༽

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་གདུགས་དཀར་ཚེ་རིང༌།

༼ དགོངས་ཞུས་ཚབ་གསར་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ། ༽

༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ།

༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྣང་ར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང༌།

༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རེབ་གོང་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།

༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༡༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་སྦིས་དགེ་འདུན་སྦྱིན་པ།

༡༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༼ བཀའ་བློན་ལ་འཕོས་ཚབ་ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ། ༽

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས། ༼ ༢༠༠༦།༦།༡-༢༠༡༡།༥།༣༡ ༽
༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྟག་འཚེར་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ།

༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བྱ་ཁྱུང་འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ།

༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཅོ་ནེ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།

༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར།

༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཧོར་གཙང་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ། ༼ ༢༠༡༡།༦།༡-༢༠༡༦།༥།༢༩ ༽

༡༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང།

༢༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

༣༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།

༤༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

༥༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

༦༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས།

༧༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས།

༨༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

༩༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

༡༠༽ མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས།༢༠༡༦།༥།༢༩-༢༠༢༡།༥།༣༠
༡༽ ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་མཆོག
༢༽ བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་མཆོག

༣༽ ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་མཆོག

༤༽ ཧོར་གཙང་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་མཆོག
༥༽ རྒྱ་རིགས་ཐར་མཆོག

༦༽ བློ་བཟང་ཆོས་འབྱོར་མཆོག
༧༽ ཙ་ནེ་ཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་མཆོག

༨༽ དབྲ་ཙ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག
༩༽ ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག

༡༠༽ ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་མཆོག

About རྩོམ་སྒྲིག་པ།