གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།།བཀུར་འོས་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་དང་། ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམ་པའི་དྲུང་དུ།                                                                                                       ཆེད་ཞུ།

༄༅།།བཀུར་འོས་བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་དང་། ས་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྣམ་པའི་དྲུང་དུ།

མུ་མཐུད་ཀློག

གསལ་བསྒྲགས། 29-09-2020

༄༅།།གསལ་བསྒྲགས། བཀུར་འོས་རྡ་སར་གནས་བཞུགས་མདོ་སྨད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཡོངས་ལ་ཆེད་ཞུ། བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་ཁང་ངམ་དཔེ་མཛོད་ཁང་། ལས་ཤག་བཅས་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་གྱི་ཁང་བ་ཞིག་གསར་དུ་ཉོས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་སོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠

མུ་མཐུད་ཀློག