ས་སྐྱ།

བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི་ངོ་སྤྲོད།

བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ནི་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཨ་སྐྱིད་རོང་དུ་ཕྱི་ལོ་༡༧༧༢ལོར་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་མཆོག་ནས་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། ཆོས་རྒྱུད་ས་ལུགས་འཛིན་པ་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག

བཤད་སྒྲུབ་ཉི་མ་གླིང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

བཤད་སྒྲུབ་ཉི་མ་གླིང་ནི་མཛོད་དགེ་རྫོང་དཔལ་སྐྱིད་ཡུལ་ཚོར་ཕྱི་ལོ་༡༧༣༡ལོར་ཨེར་ཏེ་ནི་གུ་ཤྲཱི་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ནས་ཕྱུག་བཏབ་པ་དང་། ཆོས་རྒྱུད་ས་ལུགས་ཡིན།

མུ་མཐུད་ཀློག

དཔལ་ལྡན་དགོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

དཔལ་ལྡན་དགོན་ནི་གཟི་ཚ་རྫོང་སྟག་ལོར་ཡོད།སྤྱི་ལོ་༡༢༠༠ལོར་བཏབ།ཆོས་རྒྱུད་ས་ལུགས་འཛིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་འདི་འདེབས་པོ་མི་གསལ་བས།མཁན་རབས་དང་བོར་ཆོས་གྲགས་བཟང་བོ་བྱ་བ་འདེབས་མཁན་ཡིན་མིན་བརྟག

མུ་མཐུད་ཀློག