ཇོ་ནང་།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་དགོན་ངོ་སྤྲོད།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ངམ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ངེས་དོན་དམ་ཆོས་ནོར་བུའི་གླིང་ནི་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་རྒྱལ་རོང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཇོ་ནང་པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།དཔལ་ལྡན་ཇོ་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བ་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་གིས་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་པའི་ལོ་ཚིགས་གསལ་བོ་ཞིག་མ་ངེས་ཀྱང་།ཡུལ་དེའི་རྒན་རབས་པའི་ཟེར་སྒྲོས་སུ་ཆོས་རྗེ་ཁོང་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་སུ་ཕྱི་ལོ་༡༥༡༣ལོར་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་ཡིན་པའི་ཤོད་སྲོལ་ཡོད།

མུ་མཐུད་ཀློག

ཇོ་ནང་རྔ་བ་འབྲོག་དགེ་དགོན།

ཇོ་ནང་འབྲོག་དགེ་དགོན་པ་ནི། རྔ་བ་རྫོང་མཁར་ནས་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་སྤྱི་ལེ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་གྱི་ས་ན་བྲག་རིན་ཆེན་སྤུངས་བ་ལྟ་བུའི་རིའི་སྟེང་ན་ཆགས་ཡོད་ལ་མཐོ་ཚད་མཚོ་ངོས་ལས་ ༣༢༣༠ ཡིན། དགོན་འདི་ཆགས་འདེབས་མཛད་པ་པོ་རྭ་བའི་རིགས་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཨ་མདོ་བ་དཔོན་སློབ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ཞུ་བ་དེ་ཡིན་

མུ་མཐུད་ཀློག

ཇོ་ནང་ལུང་སྐྱ་དགོན།

དགོན་པ་འདི་ནི་སྐྱབས་བླ་མ་ངག་དབང་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༦༼ འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་པའི་ལོ་དེ་རེད། ༽ བཏབ་ནས་དུས་འཁོར་སྦྱོར་བ་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་གཙོས་རང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་མན་ངག་གི་སྨན་མཆོག་གིས་

མུ་མཐུད་ཀློག