རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ།

ཧོང་ཀོང་གི་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མིར་མིང་འདོན་བྱས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༢ བར་འདས་པའི་ལོ་ལྔ་བསྟུད་མར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་འདྲ་མིན་གྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་ཕུལ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་འདུག

མུ་མཐུད་ཀློག

༧གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ ༡༦ གིས་ཡུ་ཀེ་རེན་ནང་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་།

༧གོང་ས་མཆོག་དང་འཛམ་གླིང་གི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་བཅུ་དྲུག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་རྡུལ་མཚོན་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོང་སླད། ད་ལྟ་ཡུ་ཀེ་རེན་གྱི་དམག་འཁྲུག་སྐབས་རྡུལ་མཚོན་བཀོལ་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་འདུག

མུ་མཐུད་ཀློག

འདི་ལོ་ཡང་བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་རང་དབང་ཞན་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག

འདི་ལོའི་རང་དབང་ཁང་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བ་ ༡༩༥ དང་ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བ་ ༡༥ བཅས་ཀྱི་ནང་ནས་བོད་དང་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་སི་རི་ཡ། ལྷོ་སུ་ཌན་བཅས་ཀྱི་ནང་གི་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་ཞན་ཤོས་ཡིན་པའི་སྙན་ཐོ་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་འདུག

མུ་མཐུད་ཀློག